[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

 

تاریخ ٨ شهریور ۶۳

شماره [ناخوانا]

پیوست

گواهی‌نامه

بدین‌وسیله گواهی میشود آقای خانم پریدخت خاضع فرزند [ناخوانا] از تاریخ ۱۴ خرداد ۶۳لغایت ٨ شهریور ۶۳و در این بازداشتگاه زندانی بوده است و با قرار: کفالت آزادشده است.

دادسرای انقلاب اسلامی مرکز

[امضا]

٨ شهریور ۶۳

[امضا روی مهر رسمی]

٨ شهریور ۶۳

[مهر رسمی]

[مهر اداری]

 

[یادداشت دستنویسی تاریخ در پایین صفحه]

خروج بلامانع است، امور متهمین: رجبعلی حیدری

[امضا]

٨ شهریور ۶۳

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]