[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت [کشور]

٧٠١ / ۴- [تاریخ:] ١٨ مرداد ۵۹

فرمانداری

اداره کل

نظر باینکه افراد پیرو مرام بهائیت با توجه به خطوط فرماندهی که دارند که بهائیان به مرکز بیت العدل واقع در اسرائیل [منتهی] میشود، مراقبت نمایند که از واگذاری پست‌های حساس بطور جدی به آنان خودداری و نسبت به بازنشستگی افراد زائد آنان و کسانیکه واجد شرایط میگردند فوراً اقدام و در مواردی که فرد کم کاری و یا تبلیغ و تخریب فکری نماید فوراً مسئله در کمیسیون پاکسازی مطرح و بازخرید یا منفصل شود.

مهندس مصحف

استاندار مازندران

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]