[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست وتلگراف و تلفن؛ ادارۀ دفتر وزارت؛ شمارۀ: ۱۹۹/ م؛ به تاریخ: ۷/۵/۱۳۲۳؛ مستقیم

 

جناب آقای نخست وزیر

(موضوع: تبلیغات طایفهٴ بهائی در شاهرود)

محترماً رونوشت گزارش تلگرافی رسیده از شاهرود برای استحضار خاطر مبارک به پیوست تقدیم گردید.

به جای وزیر پست و تلگراف و تلفن، [ امضاء ]

 

[حاشیهٴ ۱:] عطف به سابقه اقدام شود.

[حاشیهٴ ۲:] آقای مستوفیان، با ارسال رونوشت گزارش به ادارۀ کلّ شهربانی، دستور بدهید که چگونگی موضوع را از شهربانی شاهرود استفسار و از تبلیغات علیه[۱] مذهب رسمی اسلام جلوگیری نمایند. ۱۵/۵/۲۳.

[حاشیهٴ ۳:] نمرهٴ: ۹۶۱؛ ۱۵/۵/۲۳.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: بر علیه.