[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره کل آموزش و بزرگسالان

شماره [ناخوانا]

تاریخ [ناخوانا]

ضمیمه.-----

 

[آرم]

وزارت فرهنگ

 

خانم عفت پور خصالی متقاضی صدور اجازه‌نامه آموزشگاه تعلیم آرایش

عطف بتقاضای ١٧ دی ١٣۴۲ تاکنون برای تنظیم اوراق مشخصات پرونده خود مراجعه ننموده‌اید اینک قسمتی از شرایط صدور اجازه‌نامه ذیلاً برای اطلاع شما اعلام میدارد.

١-مذهب مسلمان شیعه یا اقلیتهای رسمی (مسیحی- زرتشتی-کلیمی)

٢- ملیت ایرانی

٣- سن کمتر از بیست سال نباشد

خواهشمند است چنانچه واجد شرایط فوق‌الذکر میباشند هرچه زودتر باید به اداره مراجعه فرمائید تا پس از تکمیل پرونده برای شرکت در امتحانات احراز صلاحیت فنی متقاضیان تأسیس آموزشگاه‌ها که در ساعت ٩صبح روز

شنبه ٢٣خرداد ماه ١٣۴۳ در محل هنرستان خواجه نوری انجام میگیرد کارت ورودی بنام شما صادر گردد.

 

رئیس اداره کل آموزش بزرگسالان – نقیب زاده

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]