[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مورخه ٢٠ شهریور ۵۸

کمیته انقلاب اسلامی شماره ۵ نارمک

به پیوست یکبرگ عین نامه تهدید آمیز بدون تاریخ و امضا که در مورخ ٢٠ شهریور ۵۸ بداخل خانه اینجانب انداخته شده [ناخوانا] و باستحضار میرساند چون منزل اینجانب در منطقه نارمک [حذف شده]  واقع گردیده و جزو حوزه استحفاظی آن کمیته میباشد و ممکن است اشخاصی [ناخوانا] الحال قصد داشته باشند باین بهانه ایجاد بلوا نموده و اغتشاشاتی در محل ایجاد نمایند لذا مراتب جهت استحضار اعلام ضمنا اضافه مینماید که اینجانب از کسی شاکی نبوده و بکسی هم مظنون نمیباشم.

 

ولی اله توانگری

پس از تحویل به کمیته اظهار داشتند ما در جریان هستیم و مراقب میباشیم و شماره تلفن دادند که در هر وقت خدای ناکرده حوادثی رخ دهد با آنها تلفنی تماس بگیریم

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]