[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی تهران

دادنامه

بسمه تعالی

تاریخ ٢١ فروردین ۱۳۶۱                                                 

شماره ۲۴۷۵۴

پیوست

۱۶ شهریور ۶۸ مقام معظم رهبری پس از ملاحظه و تائید جناب حجت الا سلام و المسلمین آقای نیری قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن بعهده دادستانی انقلاب اسلامی گنبد میباشد./ ۳۶

شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

[امضا روی مهر رسمی]

 

بسمه تعالی

بتاریخ ٢٨ مرداد ٧١ در اجرای فرمان مبارک و مطاع مورخ ۱۶ شهریور ۶۸ مقام معظم رهبری و در وقت فوق العاده پرونده پیوستی و دادنامه صادره فوق مربوط به ورجاوندی ها و غیره با مشخصات مندرج در دادنامه صادره تحت نظر قرار داده این دادگاه به استناد اختیارات مفوضه از جانب مقام معظم رهبری با بررسی محتویات پرونده و مداقه در جهات منعکسه در دادنامه صادره و توجهاً به خروج از استیمان نامبردگان ، حکم استرداد صادره بشرح دادنامه فوق [ناخوانا] را منطبق با موازین شرعیه تشخیص داده و تائید مینماید رای صادره شرعی و قطعی و لازم الاجرا است دادسرای انقلاب اسلامی گنبد اقدام لازم معمول دارد % ١٧

قاضی شرع شعبهٴ اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران

حسینعلی نیری

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]