[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور؛ [ شمارۀ: ۲۴۱۱۹/ ۱۶۱۵؛ تاریخ ۳۱/۵/۲۳ ]؛ تلگراف به شاهرود

 

آقای مهدی عامری، بازرس وزارتی

تعقیب حکم ۱۴۷۶ – ۳۱۰۶۷ لازم است برای رسیدگی به قضایای شاهرود تسریع به عمل آورده و ضمناً با نهایت دقّت معلوم نمایید که از طرف رؤسای کارمندان دولت در انجام وظیفه که جهت جلوگیری از غائلهٴ آن‌جا داشته‌اند، غفلت و تسامحی شده است یا خیر.

 

۲۴۱۱۹/ ۱۶۱۵ ــ ۳۱/۵/۲۳

رونوشت تلگراف بالا برای استحضار نخست وزیری تقدیم می‌شود.

وزیر کشور، [ امضاء: از طرف، سروری ]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر، شمارۀ: ۹۵۷۶، تاریخ: ۱/۶/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] پرونده را بعد از رسیدن، ضمیمه نمایید. ۲/۶.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]