[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از نراق به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۲۷۷، شماره تلگراف: ۷؛ تعداد کلمه: ۴۷، تاریخ اصل: ۱۷ [شهریور ۱۳۲۳]، تاریخ وصول: ۱۷ شهریور [۱۳۲۳]

 

مجلس شورای ملّی

رونوشت جناب آقای نخست وزیر

رونوشت وزارت کشور

رونوشت اطّلاعات

رونوشت مرد امروز

رونوشت ایران ما، تهران

 

شب نوزدهم رمضان درب منزل این جانب را آتش زدند. اطّلاعاً عرض، برای جلوگیری از نظایر و پیش‌آمدهای وحشیانه، استدعای صدور اوامر مقتضی دارد.

فروغی‌پور

 

[مهر: ادارۀ تلگراف طهران].

[مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۴۳۴۶، تاریخ: ۲۳ شهریور [۱۳۲۳]].

[دستنوشته ۱:] سیاسی، ۲۰ شهریور [۱۳۲۳]

[دستنوشته ۲:] بایگانی.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]