[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف؛ از نراق به [طهران]

شمارۀ: ۷

[تاریخ]:

 ۱۷/۶/[۱۳۲۳

 

مجلس شورای ملّی، رونوشت جناب آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت کشور، رونوشت اطّلاعات، رونوشت مرد امروز، رونوشت ایران ما، تهران

شب نوزدهم رمضان درب منزل این جانب را آتش زدند. اطّلاعاً عرض، برای جلوگیری از نظایر و پیش‌آمدهای وحشیانه، استدعای صدور اوامر مقتضی دارد.

فروغی‌پور

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگراف طهران ].

[حاشیهٴ ۲:] سیاسی، ۲۰/۶/۲۳.

[حاشیهٴ ۳:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۴۳۴۶ ،تاریخ: ۲۳/۶ ].

[حاشیهٴ ۴:] بایگانی.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]