[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، فرمانداری کاشان؛ شمارۀ: ۲۰۶۹؛ تاریخ: ۱۴/۶/۱۳۲۳

 

وزارت کشور

روز هفتم شهریور ۲۳ تلگراف شهری به امضاء فروغی و یوسفیان و برجیس‌نامان بهائی به فرمانداری و رونوشت به شهربانی واصل گردید که شب گذشته درب منزل این جانبان را آتش زده‌اند. بلادرنگ به شهربانی دستور داده شد موضوع را تعقیب نماید. شهربانی پنج نفر اشخاص مورد سوء ظنّ را تحت بازجویی قرار داده و فعلاً هم طبق قرار بازپرسی نام‌بردگان بازداشت و قضیّه تحت تعقیب و دیگر اثری از این جریان باقی نیست.

فرمانداری شهرستان کاشان، مفتاح

 

[حاشیهٴ ۱:] سیاسی، ۲۱/۶/۲۳.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۳۰۷۷۱، تاریخ: ۲۵/۶/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۳:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۴۵۴۶، تاریخ: ۲۷/۶ ].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]