[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن؛ [شماره ندارد]؛ گزارش شب ۲۰آبان ۱۳۲۹ پستل بروجن

 

در اثر رفتن عدّه[ای] از مسلمین که به جرم نزاع بین مسلمین و بهائی جهت رسیدگی در دادگاه شهرکرد اعزام شده‌اند، کلیّهٴ اهالی بروجن مغازه‌های خود را تعطیل و در تلگراف‌خانه متحصّن گردیده‌اند.

پستل بروجن: صفاپور

 

[حاشیهٴ ۱:] انتظامات، ۲۲آبان .

[حاشیهٴ ۲:] سابقه را ضمیمه فرمایید، ۲۲آبان ۱۳۲۹.

[حاشیهٴ ۳:] طبق تلگراف روز ۲۰آبان ۱۳۲۹ فرمانداری، اهالی از تحصّن خارج و قضیّه تحت تعقیب است. اقدامی ندارد، بایگانی است. ۲۳آبان ۱۳۲۹.

[حاشیهٴ ۴:] [ مهر: ادارۀ انتظامات، بایگانی شد ].

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]