[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

(دولت علیه ایران)

 

[آرم]

 

وزارت داخله

 

۱۳۰۰؛ ۲۹ سنبله

طهران-----؛ بتاریخ ۱۸ محرم ۱۳۴۰؛ اسم نویسنده-----؛ صادره [ناخوانا]

 

نمره کتاب ثبت: ۳۳۹۳ / ۱۰۰۹؛ کارتن ۳؛ دوسیه ۷؛ ذکر نمره‌های قبل-----؛ شعبه تحریرات [ناخوانا]؛ ضمیمه-----

ارسال در ساعت ۲۹ سنه ۱۳۰۰

 

 

وزارت جلیله معارف اوقاف و صنایع مستظرفه

 

سواد تلگراف حکومت کاشان راجع بمدرسه وحدت بشر لفاً ارسال گردیده چنانکه خاطر اولیای آن وزارت جلیله [ناخوانا] مستحضر است [ناخوانا] مدرسه مزبوره بعضی اعتراضات مذهبی از ناحیه علما می‌بوده و هم ظهور پاره حوادث میر [ناخوانا] شمسی است نظریات آن وزارت جلیله را سریعاً اعلام یافته تا موقعی آن بحکومت دستور داده شد  [امضاء]

از مقام منیع ریاست وزراء عظام الملوک تعلیمات صادر گردیده که اگر تبلیغات میشود جلوگیری و کارکنان مدرسه را با خبر تا با عمل جداً متوجه سازند لکن اساس مدرسه را در حدود نظامات معارف حفظ نمایند

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]