[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۲۲ شهریور ۱۳۳۶

[شماره:] ۵۰

 

دست و پای مذبوحانه تبلیغات پپسی کولا نشانه ضعف و احتضار است.

گفتگوی کفر و دین آخر بیک جا میکشد خواب یک خوابست اما مختلف تعبیرها با اینکه مبارزه سرسختانه و رزین ندای حق با دستگاه پپسی کولا منتهی به پیروزی شده و میشود و تبلیغات بی‌اساس و جدیت‌های عمال شعبده‌باز امپریالیستی نقش بر آب گشته است و با اینکه ضربت مهلک حسام دیانت پیکر کفر و بیدینی را مجروح و مشرف بمرگ نموده است و آخرین ناله ضعیف آن در اعماق منجلاب اجتماع رو بخاموشی است معذالک عده عناصر مادی و پول‌پرست فریادهای خشن خود را بلند کرده و به پشتیبانی از این دستگاه کثیف میخواهند ضعف مقاومت و ناله های آنرا در پشت پرده مکتوم دارند ولی باید دانست که دیگر اجتماع فریب تبلیغات دامنه‌دار آنها را نخورده و چشم روشن‌بین نادان‌ترین افراد در دورترین نقطه قادر بتشخیص انوار جانبخش آیات قرآن از ظلمات هستی بر باده امپریالیستی خواهد بود...

[دو پاراگراف مشابه مطالب بالا]

...برای آخرین بار میگوئیم ای مبلغین مرام اخلال و گمراهی مسلمانان – نعره‌های خود را خاموش و هو و جنجالها را بر طرف سازید تا با شکست نهائی که خواه نا خواه از جامعه اسلامیت متوجه شما میشود زیانها و ضررهای کمتری را بچشید.

از شیراز – فرهنگ محضری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]