[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ رونوشت شکایت چند تن از مسلمین آران ]

 

[ آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان کاشان؛

 

۳۰ خرداد ١٣۲۴

 

مقام محترم ریاست ادارۀ فرمانداری شهرستان کاشان

 

محترماً معروض می‌داریم که از طرف ادارۀ ژاندارمری شهرستان کاشان یک نفر ژاندارم برای احضار ما شش نفر اشخاص کسبهٴ بازار و دکّان‌دار به محلّ اعزام شده. در صورتی که ادارۀ فرمانداری ناظر اعمال شهرستان و محوّطه می‌باشد، مستدعی است رسیدگی فرمایید که این چاکران که برای تأمین مخارجات یومیّهٴ خود به کسب اشتغال داریم، روی چه اصل حقیران را احضار و حال آن‌که شاکی غیر معلوم و خود حضرت عالی هم در منزل آقا محمّد جمالی تشریف داشتید که ژاندارمری ما را امر به احضار نموده بود.

 

اقلّ محمّد متوسّلی، علی‌اکبر عطایی، اثر انگشت: آقامحمّد جمالی، اثر انگشت: محمّدباقر عالمی، اثر انگشت: عبّاس ابصری

امضاء کنندگان از مسلمین و محترمین کاشان می‌باشند.

رونوشت با اصلی که به شمارۀ ۱۸ – ۳۰ خرداد ۲۴ محرمانه ثبت شده، برابر است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]