[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، فرمانداری شهرستان کاشان؛ [ رونوشت شکایت چند تن از مسلمین آران ]

 

۳۰  خرداد ١٣۲۴

مقام محترم ریاست ادارۀ فرمانداری شهرستان کاشان

محترماً معروض می‌داریم که از طرف ادارۀ ژاندارمری شهرستان کاشان یک نفر ژاندارم برای احضار ما شش نفر اشخاص کسبهٴ بازار و دکّان‌دار به محلّ اعزام شده. در صورتی که ادارۀ فرمانداری ناظر اعمال شهرستان و محوّطه می‌باشد، مستدعی است رسیدگی فرمایید که این چاکران که برای تأمین مخارجات یومیّهٴ خود به کسب اشتغال داریم، روی چه اصل حقیران را احضار و حال آن‌که شاکی غیر معلوم و خود حضرت عالی هم در منزل آقا محمّد جمالی تشریف داشتید که ژاندارمری ما را امر به احضار نموده بود.

اقلّ محمّد متوسّلی، علی‌اکبر عطایی، اثر انگشت: آقامحمّد جمالی، اثر انگشت: محمّدباقر عالمی، اثر انگشت: عبّاس ابصری

امضاء کنندگان از مسلمین و محترمین کاشان می‌باشند.

رونوشت با اصلی که به شمارۀ ۱۸ – ۳۰  خرداد ۲۴ محرمانه ثبت شده، برابر است، [امضاء]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]