[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، فرمانداری شهرستان فریدن؛ [شماره: ۱۷/ م؛ مورّخ: ۲۸/۳/۴۱]؛ محرمانه، مستقیم

 

جناب آقای استاندار محترم استان اصفهان

با اعاده و تقدیم عین مرجوعۀ شمارۀ ۱۰۱/ م – ۳۱/۲/۴۱ متضمّن رونوشت نامۀ حضرت آیت‌اللّه آقای شهاب‌الدّین الحسینی النّجفی در مورد اعمال خلاف رویّه و تبلیغاتی که از طرف چند نفر اقلیت بهائی در قریۀ اسکندری جریان یافته، به عرض می‌رساند: این موضوع از طرف بخشدار محلّ بدواً و اخیراً نیز از طرف گروهان و پاسگاه ژاندارمری محلّ بنا به اعلام فرمانداری (از نقطه نظر حفظ نظم و جلوگیری از سوء حوادث در ایّام سوگواری) مورد مطالعه قرار گرفت. معلوم گردید دو نفر بانو از طرف محفل بهائیان اصفهان به آن‌جا اعزام گردیده تا کودکان اقلیّت مذکور را مورد تعلیم و تربیت مذهبی قرار دهند و تظاهراتی که در خلال این تبلیغات مشاهده می‌شود، مسلمانان را (که اکثریّت قریب به اتّفاق اهالی و ساکنین ده هستند) ناراحت و بیم سوء حوادثی داشتند تا به موجب نامۀ شمارۀ ۱۵/ م – ۲۰/۳/۴۱ فرمانداری، گروهان ژاندارمری چند نفر از افراد خود را برای جلوگیری از وقوع تصادم در روزهای تاسوعا و عاشورا به قریۀ اسکندری گسیل داشته و گزارشات شمارۀ ـــــــو شمارۀ ــــــــ که رونوشت پیوست می‌باشد، حاکی از تأیید جریان است و فعلاً نیز از هر گونه سوء تصادف و منازعه جلوگیری شده، مستدعی است امر و مقرّر فرمایید نظر مبارک را نسبت به اقامت و توقّف بانوان مذکور و تبلیغات آنها اعلام فرمایند تا طبق دستور اقدام شود.

فرماندار شهرستان فریدن، مدنی‌پور

شماره ۱۷/ م، مورّخ ۲۸/۳/۴۱

رونوشت به انضمام دو برگ رونوشت نامه‌های شمارۀ ۲۰۱۴ – ۲۴/۳/۴۱ و شمارۀ ۴۰۲ – ۱۹/۳/۴۱ ژاندارمری و اعادۀ عین مشروحۀ حضرت آیت‌اللّه، عطف به مرقومۀ شمارۀ ۳۶۶۲/ ۷ ن – ۲۹/۲/۴۱ مقام وزارت کشور تقدیم می‌گردد.

فرماندار شهرستان فریدن، مدنی‌پور، [امضا]

 

[حاشیۀ ۱:] ــ [مُهر: ورود به دفتر محرمانۀ ادارۀ سیاسی، شماره: ۴۹۷۷، تاریخ: ۵/۴/۴۱].

[حاشیۀ ۲:] ــ سابقه. ۵/۴/۴۱.

[حاشیۀ ۳:] ــ پروندۀ بهائیان طیّ شمارۀ ۹۶۴ – ۲۱/۱/۴۱ به ادارۀ بازرسی تحویل شده.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]