[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان کاشان

 

تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۲۴

شمارۀ: ۱۵۵

پیوست: یک برگ

 

وزارت کشور

پیرو معروضهٴ شمارۀ ۲۵ محرمانه – ۴ تیر ۱۳۲۴، مجدّداً مسموع شد که یکی از درب باغات آران را آتش زده‌اند. برای تکمیل رفع غائلهٴ فساد و اختلافات بین مسلمین و دیگران به آران رفته با نصایح و اندرز به کلّی نایرهٴ فساد خاموش گردید و از دو دسته فرقتین التزام و تعهّداتی گرفته به شهر مراجعت نمودم. ولی یک قسمت از نگرانی مسلمین طبق رونوشت دادخواستی که به ضمیمه تقدیم می‌شود، این است که آقای ابوالقاسم فردوسی و بانو طلعت عیالش که موطن اصلی آنها قریهٴ جاسب قم [است]، به آران آمده، تبلیغات بهائی می‌نمایند؛ از آران طرد و خارج شوند. مستدعی است دستور اقدام مقتضی را به فرمانداری مقرّر فرمایند که به چه نحو اقدام شود.

کفیل فرمانداری شهرستان کاشان، فهیم، [ امضاء: محمّد فهیم]

 

[دستنوشه ۱:] سیاسی.

[دستنوشه ۲:] سابقه، ۳۰ - ۴

[دستنوشه ۳:] ۳ - ۲۶۱۰۳ [تاریخ:] ۲۴ تیر ۱۳۲۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]