[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از شهرکرد به [طهران]؛ شمارۀ: ۴۳؛ تاریخ: ۲۰آبان [۱۳۲۹]

 

کشور

پیرو تلگراف ۱۵آبان ۱۳۲۹، ساعت۲۰ روز ۱۹آبان ۱۳۲۹ بیست و چهار نفر از اهالی بروجن وسیلهٴ مأمورین انتظامی لشکر ۹ اصفهان به شهرکرد وارد. در اثر این عمل عدّه‌ای زیاد از اهالی بروجن به شهرکرد آمده و عدّه‌ای هم در بروجن متحصّن گردیدند. ۲۴ نفر مذکور به دادگاه تسلیم و عموماً با قید کفیل آزاد و به بروجن مراجعت نمودند. با اقداماتی که شده، متحصّنین از تحصّن خارج و به قضیّه خاتمه داده شده است. بدیهی است موضوع در جریان رسیدگی مأمورین ژاندارمری و دادگستری می‌باشد. ۳۳۶۲.

فرماندار، خردپیشه

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگراف تهران، دایرهٴ فرستنده ].

[حاشیهٴ ۲:] در تعقیب به سابقه ارجاع شود، ۲۱آبان ۱۳۲۹.

[حشایهٴ ۳:] اقدام ندارد، [امضاء]، ۲۱آبان .

[حاشیهٴ ۴:] [ مهر: ادارۀ انتظامات، بایگانی ].

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]