[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

ادارۀ دفتر کلّ

 

تاریخ: ۲۱ فروردین ۱۳۲۹

شمارۀ: ۴۰۷

 

محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

عطف به شمارۀ ۲۲۶۳ راجع به قتل دکتر برجیس و تظاهرات و تشبّثاتی که از طرف بعضی عناصر به عمل می‌آید، معروض می‌دارد: تا کنون به هیچ‌وجه به نامه‌هایی که از طریق محافل بهائی‌ها رسیده جواب داده نشده و از تظاهرات آنان بر طبق مقرّرات جلوگیری به عمل خواهد آمد.

شهربانی کلّ کشور، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] سابقه، ۲۲ فروردین [۱۳۲۹]

[دستنوشته ۲:] ملاحظه شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]