[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، شهربانی کلّ کشور، ادارۀ دفتر کلّ؛ شمارۀ: ۴۰۷؛ تاریخ: ۲۱ فروردین ۲۹؛ محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

عطف به شمارۀ ۲۲۶۳ راجع به قتل دکتر برجیس و تظاهرات و تشبّثاتی که از طرف بعضی عناصر به عمل می‌آید، معروض می‌دارد: تا کنون به هیچ‌وجه به نامه‌هایی که از طریق محافل بهائی‌ها رسیده جواب داده نشده و از تظاهرات آنان بر طبق مقرّرات جلوگیری به عمل خواهد آمد.

شهربانی کلّ کشور، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] سابقه، ۲۲/۱.

[حاشیهٴ ۲:] ملاحظه شد.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]