[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ آموزش عالی

سازمان سنجش آموزش کشور

 

بسمه تعالی

تاریخ١٨ دی ١٣٧٣

شماره ۲۱۰۱۵ /١١

پیوست -----

واحد -----

حرف اول و دوم نام خانوادگی خود را بنویسید- حرف اول –س، حرف دوم –م.

 

برادر/خواهر  لیان سمندری

سلام علیکم

ضمن اعلام وصول مدارک ثبت نام شما برای شرکت در آزمون سراسری سال تحصیلی ۷۵ /۱۳۷۴ بدین وسیله به اطلاع می‌رساند نظر در اینکه دین خود را در بند ١٢. تقاضانامه. مشخص ننموده‌اید، لذا دین خود را ذیلاً با علامت ضربدر (×) مشخص و تا تاریخ ٣٠/١١به آدرس تهران-صندوق پستی ۱۳۶۵، ١٥٨٧٥سازمان سنجش آموزش کشور واحد رفع نقص ارسال فرمائید. در صورت تأخیر یا عدم ارسال این برگ پرونده شما باطل می‌گردد.

١- ----- اسلام

٢-.----- کلیمی

٣-.----- مسیحی

۴------ زرتشتی

(یاد خدا آرام‌بخش قلب‌هاست)

[مهر رسمی]

 

دین اینجانب خارج از چهار دین مشخص شده فوق میباشد (بهائی). ضمناً در درس معارف دینی، معارف اسلامی را امتحان خواهم داد.

با تقدیم شایسته‌ترین احترامات:

لیان سمندری

محل امضاء داوطلب:

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]