[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

نیروی ایمان بر همه قوا پیروز است

(امام خمینی)

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

شهربانی کشور

[عکس]

[مهر رسمی روی عکس] [ناخوانا]

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

 

از: اداره تشخیص هویت (دایره انگشت نگاری)

به: ریاست محترم ادارۀ سجل و کیفری

درباره: سیروس ایرانی نژاد فرزند مهربان شناسنامه [حذف شده] [ناخوانا] صفر ۱۱۱۷

نامبرده بالا از این اداره تقاضای برگ عدم سوء پیشینه نموده

و باتهام فعالیت به نفع اجانب و عضویت در فرقه صهیونیست با قرار شماره ۶۲ / ۲ / ۳۳۷۱۹ – ۲۱ دی ۱۳۶۲

رجوع از بازپرسی شعبه ۴۲ دادسرای انقلاب [ناخوانا] دادسرای ناحیه ----- بازداشت و برابر نامه شماره ----- بقید ----- مرخص گردیده خواهشمند است دستور فرمائید در این مورد اقدام لازم معمول دارند.

رئیس اداره تشخیص هویت سرهنگ [ناخوانا] [امضاء]

از سوی سرهنگ [ناخوانا] وزیری [امضاء]

[یادداشت دستنویسی ، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

۱۰۱۰۹ /۱۴

۱۲ بهمن ۱۳۶۴

۳۰

[دستنویسی پائین صفحه] ضمیمه ۱

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]