[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادگاه انقلاب اسلامی فارس

استان فارس— شیراز

تاریخ: ۱۲ آذر  ۱۳۶۷

شماره:  ۳۴۴۶

پیوست: یک فقره پرونده

 

در تاریخ ۱۳  آذر  ۱۳۶۷ دادگاه انقلاب اسلامی استان فارس بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل جلسه داد و پرونده

کلاسه----- اتهامی خانم [آقای] علی اکبر روحانی فرزند عبدالحسین  ----- ساله.-----  اهل.----- ساکن.----- پیشینه  -----کیفری ----- . دائربه: تبلیغ فرقه بهائیت  و شرکت در کنفرانس بهائیان در لندن. و دیگر اتهامات وارده بشرح کیفر خواست شماره.---- دادسری انقلاب اسلامی -----را مورد رسیدگی قرار داد که متهمه فوق الذکر در وقت معین در جلسه دادگاه حاضر گردید و پس از استماع کیفر خواست و تفهیم اتهامات منتسبه بدفاع از خود برخاست که متن کامل صورتجلسه دادگاه ضمیمه پرونده میباشد. سپس دادگاه رسیدگی بپرونده را کافی دانسته و بشرح زیر مبادرت به صدور رای نمود.

 

رای دادگاه :

در خصوص اتهام علی اکبر فرزند عبدالحسین دائر به تبلیغ فرقه بهائیت و شرکت در کنفرانس بهائیان در لندن با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات متهم بلحاظ عدم احراز فعالیت از طرف وی و علیه اسلام و یا انقلاب پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه باینکه در کشور زندگی می نمایند و در [ناخوانا] جمهوری اسلامی میباشند لذا حکم برائتش صادر میگرددو کلیه اموال وی مسترد گردد. %

حاکم شرع و رئیس دادگاههای انقلاب اسلامی استان فارس

[امضا]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]