[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سحر

[تاریخ:] سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۳۴ – ۲۱ ژوئن ۱۹۵۵- ۲۹ شوال ۱۳۷۴

صفحه: ۳

 

ما و دیگران

طهران- روزنامه نبرد ملت ضمن مصاحبه‌ای که با آقای صفائی نماینده قزوین کرده‌اند از ایشان پرسیده‌اند:

س- شنیده می‌شود که بهائیها برای انجام مقاصد پلید خویش مبلغی در حدود سی ملیون ریال پول خرج کرده‌اند آیا شما از ماجرا اطلاع دارید؟

آقا صفائی در جواب گفته‌اند:

اینجانب بطور تفصیل از این موضوع اطلاع ندارم ولی بطوریکه قرائن و شواهد نشان می‌دهد بهائیان پولهائی در راه انجام مقاصد خود خرج کرده‌اند و به همین وسیله روزنامه هائی را در اختیار گرفته و علیه مسلمانان مجهز ساخته‌اند مانند روزنامه‌های سحر و ... که اولی صریحاً از این فرقه طرفداری کرده و دومی ...

سحر – یا للعجب همین آقای صفائی در ۲ سطر بعد «افتراء» را حربه ناجوانمردانه دانسته‌اند و چه خوب بود از مدیر نبرد ملت می‌پرسیدند که مدیر سحر روزهائیکه کسی جرئت مذاکره با ایشان و رفقای دیگرشان که به‌عنوان فدائی اسلام زندانی بودند نداشت، بدون واهمه در زندان آن‌ها را ملاقات و جوانمردانه در دادگاه از آن‌ها دفاع می‌کرد توقعی داشت و پولی گرفت که امروز عقیده و قلم خود را بفروشد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]