[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کشور

(تلفن -----)

 

از: -----

به: -----

موضوع: -----

 

شماره: ۱۹ – ۱ - ۱۴۵

تاریخ: ۹ تیر ۲۵۳۵

پیوست:-----
 

سرکار سروان دکتر ناصر خردمندان

بنا به پیشنهاد این اداره و بموجب ردیف (۱۸۰) فرمان همگانی شماره ۵۲۹ شما از تاریخ اول مهر ماه [۲۵۳۴] باخذ نشان سنین خدمت درجه سوم مفتخر گردیده‌اید.

 

رئیس اداره تشخیص هویت – سرتیپ شوقی

از طرف سرهنگ [فضل]

[امضا]

 

گیرنده:

دائره پشتیبانی لازم است در مورد تحویل نشان مزبور اقدام مقتضی معمول گردد.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]