[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

فوری است

وزارت کشور

شهربانی جمهوری اسلامی ایران

(تلفن -----)

از: اداره کارگزینی

به: شهربانی بوشهر

موضوع: -----

 

شماره: -----

تاریخ: -----

پیوست: -----

 

شماره: ۳۲۵۶۷- ۲۲ فروردین ۵۹

چون طبق دستور عمومی شماره ۲۵۴۷ شهربانی جمهوری اسلامی ایران استوار یکم حسین سلوک ساران شماره [حذف شده] بعلت بهائی بودن از تاریخ ۱۵ فروردین ۵۹ از خدمت اخراج گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن برکناری نامبرده نسبت به اخذ کارت شناسائی و دفترچه بیمه درمانی و بهداری و تجهیزات دولتی از وی و ارسال آن به ادارات ذیربط اقدام نمایند ضمناً دستور عمومی مربوطه متعاقباً ارسال خواهد شد.

رونوشت به ریاست اداره کل مخابرات استان بوشهر ارسال خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به اجرای مفاد تلگراف صادره اقدام و کارت شناسائی و دفترچه درمانی عائله و همچنین در صورت داشتن اسلحه دولتی از وی اخذ و به این شهربانی ارسال دارند.

 

رئیس شهربانی استان بوشهر – سرهنگ رحیم خانی

[امضا]

 

گیرنده:

دایره بازرسی جهت اطلاع.

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در وسط صفحه]

 ۵۱۹ / ۲ - ۲۳ فروردین ۵۹

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

امور اداری

فتوکپی را به ایشان بدهید تا پس از مراجعه به تهران اقدام مقتضی به عمل آورند.

۲۴ فروردین ۵۹

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]