[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ٢٧ اسفند ۵۷

شماره ۴۰۵۱۹۷

پیوست -----.

 

[آرم]

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان بیرجند

 

خانم طاهره احمدی مراقب بهداشت

برابر تلفن‌گرام مورخ ٢٧ اسفند ۵۷ اداره کل آموزش وپرورش خراسان دستور استخدام شما صادر شده است لازم است قبل از پایان سال جاری جهت تعیین محل خدمت و تکمیل پرونده استخدام به دایره کارگزینی مراجعه نمائید بدیهی است در صورت عدم مراجعه چنانچه حقی از شما ضایع شد این اداره هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

از رئیس اداره آموزش و پرورش بیرجند

[کمیلی]

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]