[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۷ بهمن ماه ۱۳۴۳

۷۶۹۸۵

 

[آرم]

وزارت فرهنگ

اداره کل فرهنگ خراسان

دایره کارگزینی -----

 

خانم روحی ثابت فارغ‌التحصیل سال تحصیلی سال ۴۲- ۴۳ مرکز تربیت معلم دختران مشهد پیرو یادداشت ۱ مهر ۴۳

ضمن اعاده عین مدارک استخدامی شما به شرح زیر

۱-اصل و رونوشت گواهینامه ششم متوسطه، ۶ برگ

۲-عکس ۴x۶، ۱۱ قطعه

۳-اصل و رونوشت گواهی صحت مزاج، ۶ برگ

۴-رونوشت شناسنامه، ۶ برگ

اشعار میدارد چون شما مذهب خود را در پرسشنامه نمونه (۴)(بهائی) نوشته‌اید باستناد دستور شماره ۱۳۷۰ /۶۵۴ / -۶ آبان ۱۳۱۹ وزارت آموزش و پرورش استخدام شما عملی نمیباشد م x

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان – شهرستانی

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]