[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان جنگلها و مراتع کشور

شماره: [ناخوانا]

تاریخ ١٢ مهر۶۰

پیوست-----

 

بسمه تعالی

دولت جمهوری اسلامی ایران

آقای جلال الدین مظلومی

طبق اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادیان رسمی کشور اسلام-زرتشت-مسیحی و کلیمی میباشد نظر باینکه شما پیرو فرقه بهائیت میباشید لذا استخدام اولیه شما مغایر با قانون اساسی بوده که باستناد بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری از خدمت اخراج شده‌اید.

سید محمد [ناخوانا]

[امضا]

سرپرست حوزه معاونت وزارت کشاورزی و عمران روستائی در امور جنگل و مرتع

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]