[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

دولت موقت جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

وزارت بهداری و بهزیستی

سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی

استان سیستان و بلوچستان

شماره ۹۵-٣٣٠

تاریخ  ۱  دی  ۵۸

پیوست -----

 

به: خانم باهره احمدی بنشانی زاهدان [حذف شده]

از: سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی سیستان و بلوچستان

موضوع: استخدام

پیرو نامه شماره ۲۳۹۴۴- [تاریخ] ۲۰  آذر ۵۸ این سازمان نظر باینکه طبق پرسشنامه استخدامی تنظیمی مذهب خود را بهائی ذکر نموده‌اید لذا با توجه به مفاد ماده ۶ آئیننامه استخدامی بیمه‌های اجتماعی که ملاک کار این سازمان قرار دارد استخدام شما در سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی سیستان و بلوچستان مقدور نمی‌باشد%

سید احمد هاشمی

رئیس اداره کارگزینی سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]