[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: -----۱۳۴

شماره: -----

پیوست: ------

۹۴۳۲۵ –[تاریخ:] ۳ اسفند ۴۳

 

[آرم]

وزارت فرهنگ

اداره کل فرهنگ استان اصفهان

فرهنگ مبارکه

 

نمایندگی آموزش و پرورش مبارکه

عطف بنامه شماره ۲۰ سیار. ١  اسفند ۴۳ اشعار میدارد طبق دستورالعمل استخدام شماره ۱۵۳۳۵ –[تاریخ:] ۲۰/۱۰/۴۳ اداره کل کارگزینی وزارت آموزش و پرورش داوطلبان استخدام باید متدین بدین اسلام بوده و در ستون مذهب – بنویسید (مسلمان. شیعه اثنی عشری) و چون آقای ایرج شاهسوندی سپاهی دانش دوره دوم در مقابل ستون فوق‌الذکر مذهب خود را بهائی قید نموده لذا استخدام مشارالیه برخلاف مقررات میباشد.

از طرف مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان – دکتر افقه

۴۳۰۳ - [تاریخ:]۹اسفند  ۴۳

رونوشت عطف بنامه مورخه ١ اسفند ۴۳جهت اطلاع آقای ایرج شاهسوندی ارسال میگردد. م

سرپرست آموزش و پرورش مبارکه – خادمی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]