[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ٨ شهریور ۱۳۴۳

شماره ۵۲۸۷۳

پیوست دارد

[آرم]

وزارت بهداری

اداره کارگزینی

 

بانو ایراندخت عشرتی

پاسخ نامه مورخ ۲۶ اردیبهشت ۴۳ شما متذکر میگردد طبق نامه شماره ۲۵۶۶۱- [تاریخ:] ٢ مرداد ۴۳ اداره کل بازنشستگی کشوری که رونوشت بضمیمه فرستاده میشود استخدام شما قانوناً مجوزی ندارد.

از طرف مدیرکل امور اداری- خندق آبادی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]