[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

نخست وزیر؛ شمارۀ: ۲۳۸۶؛ تاریخ: ۲٤   اردیبهشت  ۱۳۲۰؛ محرمانه و مستقیم

 

وزارت کشور

رونوشت گزارش رسیده از ادارۀ پست سروستان راجع به رفتار و عملیّات بهائی‌های آن‌جا برای آگاهی به پیوست فرستاده می‌شود. چون این قبیل اجتماعات از طرف دولت ممنوع گردیده است، این اشخاص حقّ تظاهرات و تشبّثات را نداشته و از نظر حفظ انتظامات عمومی از این گونه عملیّات آنها باید جلوگیری به عمل آید. نتیجهٴ اقدامات را اطّلاع خواهید داد.

نخست وزیر

 

[حاشیه:] تجدید شد. ۲۵   اردیبهشت  ۲۰، ملک[الکلامی].

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]