[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] ۱۰ خرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۵۹۰

 

محل حظیرةالقدس بهائیان در کرج نیز اشغال شد

روز گذشته آقای خدادوست کفیل فرمانداری شهرستان کرج باتفاق آقایان روسای شهربانی و شهرداری و جمعی از روسای ادارات دیگر و قوای انتظامی در محل «حظیرةالقدس» بهائیها حاضر شدند و قوای انتظامی آنجا را اشغال کردند.

در این موقع اهالی در بیرون محل حظیرةالقدس جمع شده و با فرستادن صلواة و فریاد زنده باد شاهنشاه ابراز احساسات میکردند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]