[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

 

اداره اطلاعات مطبوعاتی

تهران: خیابان فردوسی. اداره خواندنیها - تلفن ۵۷۶۰

شماره عمومی -----

شماره خصوصی.۱۹۲

موضوع: سبب تعطیل

روزنامه. پرچم اسلام

صفحه ۱

ستون ۱

شماره ۷۲

مورخ ۹ مهر ۲۶

امضاء -----

سبب یکهفته تعطیل

سستی مشترکین - سیاست بیگانگان

 

روزی که ما قلم بدست گرفتیم و شروع باین مبارزه مقدس نمودیم توکل بخدا کردیم و از حمایت این و آن چشم پوشیدیم، با اینکه میدانستیم دشمنان دین در کمین ما نشسته‌اند و جوانهای عیاش از خدا بیخبر ما را سد و مانع مقاصد زشت و پلید خود میدانند و پیروان مسلک‌های ساختگی و سیاسی با ما پیکار خواهند نمود و خلاصه از در و دیوار دشمنان دین با ما ستیزه خواهند کرد مع‌ذلک بامید آنکه حجج‌اسلام، و علمای اعلام به خاطر پرچم‌دار حقیقی اسلام، و صاحب شریعت مطهر از این نشریه دینی و تبلیغی و مبارز حمایت خواهند کرد شروع بکار کردیم...

...در کشوریکه ساليانه میلیون‌ها بطر نوشابه‌های الکلی مصرف می‌شود، در مملکتی که در سر هر کوی و برزن میخانه‌ها عابرین را به درون خود دعوت می‌کنند، در این مرز و بوم که نسبت بشعائر اسلام از هر طرف مخالفت میشود و مخالفت با مبانی شرع از جمله افتخارات محسوب میگردد، در این سامان که فسق و فجور و خلاف شرع و جرم و گناه افتخار مرتکبين آن است اگر از نشریات دینی حمایت نکنید بالاخره پشيمان خواهید شد. شغل اصلی من طبابت است و راه ارتزاق و معیشت من فن مقدس پزشکی است.

من بحكم وظیفه دیانت و بافتخار آنکه پدرم از فقهاء قوم است و به سبب آنکه خدمت بعالم روحانیت از افتخارات و مشاغل اجداد و نیاکان ما میباشد و چندین قرن است که خانواده ما مفتخر بخدمتگذاری عالم اسلام بوده‌اند، قدم در این راه پر خطر گذاردم و همانطورکه بارها تذکر داده و یادآور شدم من این خدمت ناقابل را از اطبای مسیحی و اولیاء بیمارستان‌های آمریکایی تقلید نموده‌ام، فعالیت اطبای بهائی مرا وادار کرد که علی‌رغم تمام مشکلات قيام باين خدمت مقدس نمایم در ظرف مدت یکسال و نیم که از تاریخ انتشار روزنامه پرچم اسلام می‌گذرد تیرهای اتهام از هر طرف به‌جانب من پرتاب شد، کسانیکه با انتشار این روزنامه باطناً مخالف بودند گفتند باین وسیله خیال وکالت و وزارت دارد، ...

...ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم. دکتر فقیهی شیرازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]