[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ [ناخوانا]

شماره [ناخوانا]

ضمیمه

موضوع

 

[آرم]

 وزارت دارائی

اداره کل گمرک

اداره کارگزینی

 

 

 آقای اسداله رمضانی ثابت کارمند روزمزد پیشین اداره گمرک خرمشهر

در پاسخ مشروحه مورخ ۱۳ مهر ۱۳۳۴ راجع بتقاضای ارجاع شغل بشما لزوماً متذکر میشود. نظر باینکه شما در تاریخ ۲ مهر ۳۴ در ذیل یکبرگ تعرفه احوال بخط خود رسماً و صریحاً نوشته‌اید دارای دیانت بهائی میباشید و ضمن نامه مورخ ۱۳ مهر ۱۳۳۴ اشاره شده در بالا هم تائید کرده‌اید که عقیده دیانتی خود را نوشته‌ام لذا با توجه بمراتب مذکور مادام که پیرو از فرقه ضاله بهائی میباشید اعاده بخدمت شما طبق دستور دولت بهیچوجه میسر نیست مگر اینکه صراحتاً کراهت و نفرت خود را کتباً به اداره اعلام دارید.

مدیرکل گمرک- سرتیپ [ضرغام]

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]