[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

سازمان بهداری استان فارس

شماره ۶۴۳۸/١

تاریخ ١ دی ١٣۶۰

پیوست دارد

 

بسمه تعالی

به: اداره امور اقتصادی و دارائی

از: سازمان بهداری استان فارس

موضوع: ارسال فهرست اسامی

پیرو نامه شماره ۴۸۷۶۵ /٧ مورخ ٢٣ آذر١٣۶۰ بدین وسیله فهرست اسامی بازنشستگان و موظفین این سازمان که از اعضاء فرقه ضاله بهائیت می‌باشند جهت قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه ارسال می‌گردد. پ

 دکتر عباس زمانی

مدیرعامل

[امضا]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

 

۲۱۱- ۴ - تاریخ:] [ناخوانا]

آرشیو

 

 

 

وزارت بهداری و بهزیستی

سازمان بهداری و بهزیستی استان فارس

بسمه تعالی

تاریخ.----

پیوست.-----

صورت اسامی بازنشستگان سازمان بهداری از فرقه ضاله بهائیت

 ١-فرنگیس ایزدی

٢- نصرت اله ایقانی

٣- دکتر ضیاء اشراقی

۴ – هدایت بت شکن

۵- دکتر هدایت پاکباز

۶- ملوک تمسکی

٧- دکتر ناصر خدیور

٨ – لقا خمسی هاشمی

٩- اسفندیار دادگستری

١٠- پروین روشن‌آبادی

١١- عبدالخالق زهره نجف‌آبادی

١٢- طوبی سمندر

١٣- دکتر روح اله صمیمی

۱۴- قدسیه صمیمی

۱۵- طاهره صمیمی

۱۶- بهرام عبدالهی

١٧ – دکتر اسفندیار روشن

١٨- روح اله گهر ریز

١٩ – فردوس علوی

٢٠ – قدرت اله گلشن

٢١ – روح‌انگیز نورانی

٢٢- پرویز نمازی محمودآبادی

٢٣ – دکتر محمدعلی همائی

۲۴- نور آفاق همت

۲۵- طلعت یزدانی

۲۶ - بهیه یزدانی

٢٧- نیره اشراق

٢٨- جلال آج

٢٩- نیراله اعلائی

٣٠- شایسته صدیق

٣١- حسینعلی حق‌بین

٣٢- طاهره روحی زادگان

٣٣- آذر دخت مطلق

۳۴- محمد نیرومند سروستانی

۳۵- دکتر رفعت اله ذبیحی

۳۶- عبدالحسین مطلق

۱۵ ٣٧- ××××××××

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]