[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

برگ بازجوئی و صورتمجلس

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادگاههای انقلاب اسلامی استان یزد

صفحه

جلسه

نام----- نام خانوادگی----- شعبه----- تاریخ روز-----١٣ کلاسه پرونده-----

کلاسه دادگاه  ۷۴ / ۱۶۲۹ / د

شماره دادنامه  ۷۴ / ۱۶۵۱ / د - ر

بتاریخ ٣/٧/۷۴ جلسه شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد جهت رسیدگی به پرونده ۱۰۶۶ / ۵۹ / ٧٠بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.

رأی دادگاه

در خصوص پرونده ۱۰۶۶ / ۵۹ / ٧٠موضوع صفا میر افضلی فرزند ابوالقاسم با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به گزارش ۱۶۸۲ / م / ٢٣٣ مورخ ١  شهریور  ۷۴ اداره محترم کل اطلاعات یزد که حکایت دارد نامبرده پیرو فرقه ضاله و جاسوسی بهائیت بوده که مدتی پیش فوت نموده و بجز یک فرزندش بنام طاهره که مسلمان میباشد مابقی وابسته به فرقه ضاله جاسوسی بهائیت میباشند لذا دادگاه پس از کسر یک خمس از اموال نامبرده بنفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام یزد مقرر میدارد بقیه اموال به ورثه مسلمان وی تحویل گردد./م

 فلاح

رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد

[امضا]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

 

اجرا به احکام

[امضا]

 

١٨٣٣٨

١٢  مهر  ۷۶

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]