[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

دادگاه -----

 

فلاتتبعوا الهوی ان تعدلوا

 

به تاریخ: ۲۷ بهمن ۶۵

پرونده کلاسه: ۶۵/ ۳۵۹۱

شماره دادنامه: ۶۵/ ۴۶۴۸

مرجع رسیدگی: شعبه ۶۹ دادگاه حقوقی ۲ تهران

خواهان: نرگس صمیمی – تهران [آدرس]

 

خوانده -----

خواسته: صدور گواهی حصر وراثت

گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه و فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر صدور رأی می‌نماید.

قرار دادگاه

در خصوص درخواست بانو نرگس صمیمی فرزند رضا مبنی بر صدور گواهی حصر وراثت با این توضیح که شادروان غلامرضا اعلائی ایلخچی فرزند عنایت اله متولد ۱۳۴۵ حین انجام خدمت مقدس سربازی در جبهه مریوان شهید شده و تنها وارث حین الفوت آن مرحوم را خود متقاضی به‌عنوان مادر آن مرحوم اعلام و معرفی نموده و اضافه کرده که خودش و متوفی دارائی مسلک بهائی‌اند. با توجه به اینکه بهائیت ازجمله ادیان و مذاهبی که به‌موجب اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است نمی‌باشد و از شمول ماده ۶ قانون مدنی و ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ورای وحدت رویه ۳۷ – ۱۹ آذر ۶۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور خارج بوده بنابراین با التفات به مراتب مذکور حکم به رد درخواست و تقاضای مشارء الیها را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قابل‌تجدید نظر در دادگاه‌های حقوقی یک تهران است.

 

رئیس شعبه ۶۹ دادگاه حقوقی. ۲ تهران – محمد ابراهیم طائف

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]