[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

دادگاه -----

 

فلاتتبعوا الهوی ان تعدلوا

 

به تاریخ: ۲۷ بهمن ۶۵

پرونده کلاسه: ۶۵ /۳۵۹۱

شماره دادنامه: ۶۵ /۴۶۴۸

مرجع رسیدگی: شعبه ۶۹ دادگاه حقوقی ۲ تهران

خواهان: نرگس صمیمی - [آدرس]

خوانده -----

خواسته: صدور گواهی حصر وراثت

گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت بکلاسه و فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رأی مینماید.

 

قرار دادگاه

 

در خصوص درخواست بانو نرگس صمیمی فرزند رضا مبنی بر صدور گواهی حصر وراثت با این توضیح که شادروان غلامرضا اعلائی ایلخچی فرزند عنایت اله متولد ۱۳۴۵ حین انجام خدمت مقدس سربازی در جبهه مریوان شهید شده تنها وارث حین الفوت آن مرحوم را خود متقاضی بعنوان مادر آن مرحوم اعلام و معرفی نموده و اضافه کرده که خودش و متوفی دارائی مسلک بهائی اند. با توجه به اینکه بهائیت از جمله ادیان و مذاهبی که بموجب اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است نمی‌باشد و از شمول ماده ۶ قانون مدنی و ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ورای وحدت رویه ۳۷-۱۹ آذر ۶۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور خارج بوده بنابراین با التفات به مراتب مذکور حکم به رد درخواست و تقاضای مشارالیها را صادر و اعلام میدارد رأی صادر قابل تجدید نظر در دادگاههای حقوقی یک تهران است.

 رئیس شعبه ۶۹ دادگاه حقوقی ۲ تهران- محمد ابراهیم طائف 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]