[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت دادگستری، ادارۀ بازرسی کلّ کشور؛ شمارۀ: ۲۰۰۷/ ب؛ تاریخ: ۲۰مرداد ۱۳۲۵؛ پیوست: دارد

 

ریاست هیأت وزیران

پیرو نامهٴ شمارۀ ۱۳۲۸ – ۲۹تیر ۱۳۲۵، رونوشت گزارش دایرهٴ ثبت بیرجند جهت استحضار عالی پیوست ایفاد می‌شود.

وزیر دادگستری و رییس بازرسی کلّ کشور، [ امضاء: از طرف، ناخوانا ]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۱۸۲۴۰، تاریخ: ۲۱مرداد ۱۳۲۵ ].

[حاشیهٴ ۲:] سابقه، ۲۲مرداد .

[حاشیهٴ ۳:] آقای فخرایی، ۲۲مرداد ۵[۱۳۲]

[حاشیهٴ ۴:] گزارش وزارت دادگستری تحت شمارۀ ۱۳۶۶۸ ثبت و به بایگانی نرسیده است، گویا جزو کارهای عرضی باشد. ۲۷مرداد .

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]