[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت دادگستری

ادارۀ بازرسی کلّ کشور

 

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۲۵

شمارۀ: ۲۰۰۷ / ب

پیوست: دارد

 

ریاست هیأت وزیران

پیرو نامهٴ شمارۀ ۱۳۲۸ – ۲۹ تیر ۱۳۲۵، رونوشت گزارش دایرهٴ ثبت بیرجند جهت استحضار عالی پیوست ایفاد می‌شود.

وزیر دادگستری و رییس بازرسی کلّ کشور، [امضاء: از طرف، ناخوانا]

 

[مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۱۸۲۴۰، تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۲۵].

[دستنوشته ۱:] سابقه، ۲۲ مرداد [۱۳۲۵].

[دستنوشته ۲:] آقای فخرایی، ۲۲ مرداد [۱۳۲۵]

[دستنوشته ۳:] گزارش وزارت دادگستری تحت شمارۀ ۱۳۶۶۸ ثبت و به بایگانی نرسیده است، گویا جزو کارهای عرضی باشد. ۲۷ مرداد [۱۳۲۵].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]