[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

نظام پزشکی ایران

سازمان مرکزی

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ ۱۹ مرداد ۶۱

شماره: ۴۱۸۵ / ۱

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

آقای دکتر حکیمیان

به‌ضمیمه فتوکپی نامه شماره ۲۶۲۷ مورخ ۱۴ مرداد ۶۱ مدیرکل دفتر وزارتی بهداری را برای اطلاع ایفاد میدارد.

 

دبیر کل سازمان مرکزی نظام پزشکی

دکتر حفیظی

[امضا]

 

تهران – [آدرس]

 

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

[ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]