[اطلاعات شخصی افراد [حذف شده] است.]

 

جمهوری اسلامی ایران

دفتر ریاست جمهوری

[آرم]

بسمه تعالی

دادسرای انقلاب اسلامی مرکز (اوین)

نامه خانم شمسی خادم بپیوست جهت اطلاع ایفاد میگردد.م

دفتر ارتباطات مردمی ریاست جمهوری

[امضا]

[شماره:] ۱۵۰۰۹ / ۹

[تاریخ:] ۱۰ مهر ۱۳۶۲

 

 

رونوشت: خانم خادم

تهران – [آدرس]