[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشاورزی، دفتر وزیر؛ شمارۀ: ۱۰۵۵۸/۲۱۷/ م؛ تاریخ: ۱۲شهریور ۱۳۲۶؛ محرمانه،  فوری

 

ریاست ادارۀ دفتر کلّ نخست وزیری

عطف به مرقومهٴ ۴/۱۶۹۷ مورّخ ۸ شهریور  ۱۳۲۶ موضوع فعّالیّت بهائی‌ها در کرج، توضیحاً اشعار می‌شود: چون دانشکدهٴ کشاورزی مدّتی است ضمیمهٴ دانشگاه گردیده و همچنین کارخانهٴ قند کرج نیز از بنگاه‌های تابعهٴ بانک صنعتی و معدنی می‌باشد، لذا رونوشت نامهٴ فوق‌الذّکر از نظر تسریع در اجرای دستور برای اطّلاع مقامات نام‌برده ارسال گردید. بدیهی است چنان‌چه در این مورد از لحاظ تأکید در اجرای آن دستوراتی لازم باشد، مستقیماً نیز مراتب را به دانشگاه و بانک صنعتی ابلاغ خواهند فرمود.

وزیر کشاورزی، [ امضاء: از طرف، ناخوانا ]

 

[حاشیهٴ ۱:] فوری، سابقه، ۱۴/۶.

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ: ۴/۱۷۹۸ – ۲۴ شهریور۲۶.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]