[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۱۶۰۱۹

شماره خصوصی: -----

جزوهدان: ۴

پرونده: -----

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیش‎نویس: -----

پیوست: یک برگ

پاکنویسکننده: مهر هوشیار

 

تاریخ نوشتن: ----- ماه: ----- تاریخ پاکنویس: ۲۵ آذرماه تاریخ ثبت: ۲۸ آذرماه ۱۳۲۳

وزارت دادگستری - وزارت کشور

پیرو نامه شماره ۱۰۹۱۰ - ۱۷ مهر ۱۳۲۳ در موضوع واقعۀ شاهرود و قتل اسدالله نادری اینک رونوشت نامه بانو فاطمه نادری مادر مقتول لفاً ارسال میشود. دستور فرمائید نتیجه اقدامات را برای صدور پاسخ نامبرده سریعاً اطلاع دهند. - نخست وزیر

[امضاء]

۲۲ آذرماه ۱۳۲۳

 

[امضاء دیگر] ۲۵ آذرماه ۱۳۲۳

[یادداشت کنار صفحه] آقای هوشیار رونوشت شده - [امضاء] ۲۷ آذرماه

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]