[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

نظام پزشکی ایران

سازمان مرکزی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ: ۶ تیر ۶۱

شماره: ۳۲۰۳ / ۴

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

همکار محترم آقای دکتر سینا حکیمیان

بضمیمه فتوکپی نامه شماره ۱۱۷۰۵ /۱ مورخ ۲۹ خرداد ۶۱ شورای عالی قضائی را برای اطلاع ارسال میدارد.

دبیر کل سازمان مرکزی نظام پزشکی

دکتر حفیظی

[امضا]

 

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]