[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشاورزی

سازمان کشاورزی استان مازندران

شماره ۳ / ۱۱۹۳۲ ک

تاریخ ۷  آذر  ۷۳

پیوست -----

بسمه تعالی

هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشاورزی

با سلام

بدینوسیله تقاضای مورخ ۲۴  آبان  ۷۳ آقای بهرام نبی الهی کارمند بازنشسته و اخراجی این سازمان بانضمام فتوکپی احکام بازنشستگی و اخراج جهت استحضار و هرگونه اقدام به پیوست ایفاد میگردد. ج ۷ / ۹

 

مرتضی سخن‌سنج

رئیس سازمان کشاورزی استان مازندران

[امضا]

 

رونوشت به:

آقای بهرام نبی الهی جهت اطلاع

اداره کارگزینی

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]