[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشاورزی و عمران روستائی

سازمان جنگلها و مراتع کشور

 سرجنگلداریکل استان کهگیلویه و بویراحمد

شماره ٢٨۵۵

تاریخ ٧ مرداد ۵۸

پیوست دارد

 

به: آقای عزیز سازگار، به آدرس [حذف شده]

از: سرجنگلداریکل استان کهگیلویه و بویراحمد

موضوع: اظهار نظر حاکم شرع نسبت به پرداخت مال الجاره

پاسخ تلگراف مورخ ۲۴ تیر ۱۳۵۸ اشعار میدارد متن تلگرام شما مبنی بر واریز مال‌الاجاره ساختمان استیجاری این سرجنگلداری کل از تاریخ ١ دی ۵۷ لغایت تیرماه سال جاری ملی نامه شماره ۲۶۸۴ [تاریخ] ١ دی ۵۷ بنظر حضرت آیت اله حاج سید کرامت اله ملک حسینی حاکم شرع شهرستان یاسوج رسید و ایشان ذیل نامه این سرجنگلداری کل مطالبی را عنوان نمودند که فتوکپی اظهار حاکم شرع جهت اطلاع از مفاد آن بضمیمه ارسال میگردد% ر

مجید زاده

سرپرست سرجنگلداریکل کهگیلویه و بویراحمد

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]