[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت دارایی، قسمت مالی؛ شمارۀ: ۱۸۶/۱۸۱۱/ م؛ به تاریخ: ۴/۶/۱۳۲۳

 

جناب آقای نخست وزیر

موضوع: اعمال نظریّات سیاسی و مذهبی؛ عطف به بخش‌نامهٴ ۷۴۴ و بخش‌نامهٴ ۱۰۲۰۳

احتراماً یک نسخه از آیین‌نامهٴ عمومی که به منظور اجرای دستور عالی صادر و ابلاغ گردیده، تلواً تقدیم می‌گردد که از کیفیّات و طرز اجرای دستوری که بدین منظور شرف صدور یافته است، استحضار حاصل فرمایند.

وزیر دارایی، معاون ریس کلّ دارایی [ امضاء ]

 

[حاشیهٴ ۱:] عطف به سابقه اقدام نمایید. ۱۴/۶.

[حاشیهٴ ۲:] به پروندهٴ مربوطه ضمیمه و بایگانی شود. ۱۸/۶/۲۳.

[حاشیهٴ ۳:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا: شمارۀ: ۱۰۹۵۴، تاریخ: ۲۵/۶/۲۳ ].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]