[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۹۳۲۱؛ تاریخ پاک‌نویس: ۳۰/-۴، تاریخ ثبت: ۴ مرداد ۱۳۲۶

 

آقایان شعاع علایی و علی‌اکبر فروتن

عطف به نامه شمارۀ ۲۴۸۶ – ۲۲ تیر ۲۶ راجع به مسایلی که با مسلک و عقاید بهائیان توافق و تجانس ندارد، ممکن است موضوع را به وزارت فرهنگ مراجعه نمایید تا از طریق مراجع مربوط اقدام مقتضی به عمل آورند.

رییس دفتر نخست وزیر

 

[حاشیه:] دبیران، ۳۰ خرداد ۲۶.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]