[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۶۳

شماره: ۱۲ / ۶۹۲۹ / ۱

پیوست: -----

[آرم]

شورای عالی قضائی

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

ریاست شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک شیراز

 

بازگشت به شماره ۱۳۷۷ – ۷ تیر ۱۳۶۳ چون حسین مقیمی فرزند محمد و روح اله اخلاقی فرزند حسین به جرم محاربه و افساد تحت تعقیب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی شیراز قرار گرفته‌اند پس از آنکه نظرات دادگاه بدوی در مورد اعدام و استرداد اموالشان مورد تائید دادگاه عالی قرار نگرفته باید طبق بند ۴ دستورالعمل شماره ۳۲۴۴۵ / ۱ – ۱۰ بهمن ۱۳۶۰ شورایعالی قضائی عمل میشد و اظهارنظر بر عدم صلاحیت دادگاه انقلاب و ارسال پرونده‌ها به دادگستری محل، خصوصاً که در رأی شماره ۳۲۶۴ – ۱ مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۶۲ دادگاه عالی اشاره به جرم نبودن بهائیت و فعالیت درون فرقه‌ای شده، مورد نداشته است. بند ۴ دستورالعمل فوق به شرح زیر است ((۴- نظرات دادگاه‌های بدوی در مورد اعدام و استرداد اموال و سایر مواردیکه پرونده بدادگاه عالی ارجاع میشود در صورتیکه در دادگاه‌های عالی مورد تائید قرار گیرد دادگاه بدوی پس از وصول تائید طبق آن حکم می‌کند، و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم تائید دادگاه عالی چنانچه دادگاه بدوی نظر مستند و مستدل دادگاه عالی را پذیرفت طبق آن حکم می‌کند و به مرحله اجرا در میآید ولی اگر دادگاه بدوی نتوانست طبق نظریه دادگاه عالی حکم نماید باید پرونده را با ذکر دلیل عدم موافقت با نظریه دادگاه عالی به شورایعالی قضائی ارسال دارد تا به هر دادگاه که شورایعالی قضائی صلاح بداند ارجاع نماید))./ ص

از طرف شورایعالی قضائی – ابوالفضل میر محمدی

[امضا]

۲۴ تیر ۶۳

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

ورود [ناخوانا] دادگاه کیفری ۱

شماره ۱۹۸۵ تاریخ ۷ مرداد ۶۳

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

١٠ / ٢ و ١٢ / ٢ - ۶۳

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]