[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشاورزی و عمران روستائی

شماره ۲۱۳۴/۱۲

تاریخ ۹ خرداد ۵۸

پیوست -----

 

آقای عشق الله روان‌بخش

پاسخ دادخواست مورخ ۵ خرداد ۵۸ اشعار می‌دارد:

نظر به اینکه به‌موجب مصوبه ۱۴ فروردین ۵۸ شورای انقلاب اسلامی رسیدگی به کلیه دعاوی و اختلافات ناشی از هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی مزروعی و شهری و باغات و قلمستان‌ها و منابع آب و مؤسسات کشاورزی و تأسیسات دامداری و واحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده و خارج محدوده شهرها و روستاها که تاریخ رفع تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق از ۱۶ بهمن ۵۷ آغازشده باشد در شهرستان‌ها توسط هیئت ۵ نفری رسیدگی می‌گردد.

خواهشمند است جهت طرح شکایت خود به هیئت مزبور مستقر در دادگستری محل مراجعه نمائید. س

محمدرضا فرخوی

مدیرکل دبیرخانه شورای ارزشیابی و رسیدگی بشکایات

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]