[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[لیست زیر شرایط محرومیت از دریافت مجوز ارز برای تحصیل را معین میکند. شماره ٧ مشخص میکند که کسانیکه پیرو یکی از ادیان رسمی کشور نباشند از دریافت مجوز ارز محروم‌اند.]

 

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

سازمان امور دانشجویان کشور

 

مقدمه: کلیه‌ی گواهی‌های تحصیلی صادره از طرف مقامات کشورهای محل تحصیل باید به تائید نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد. مجوز دریافت ارز تحصیلی بر مبنی کارنامه های صادره خواهد بود. صدور کارنامه ارز منوط به تهیه و تکمیل و ارسال برگ درخواست ارز تحصیلی – سازمان اموردانشجویان کشور میباشد.

 

«کسانیکه نمیتوانند از ارز دانشجویی استفاده نمایند»

۱- الف- کسانیکه در سال تحصیلی ۶۱ - ۱۳۶۰ (۱۹۸۲ - ۱۹۸۱) در رشته های غیر مورد نیاز در سال اول هر دوره تحصیلی میباشند.

ب- کسانیکه در سال تحصیلی ۶۱ - ۱۳۶۰ (۱۹۸۲ - ۱۹۸۱) در رشته‌ های غیر مورد نیاز در سال دوم دوره لیسانس به تحصیل اشتغال دارند.

ج- کسانیکه در سال اول یا دوم تحصیل خود در دوره لیسانس موفق نبوده اند و در سال تحصیلی ۶۱ - ۱۳۶۰ در سال دوم دوره لیسانس میباشند با رعایت سایر شرایط این بخشنامه از این امر مستثنی میباشند.

۲- کسانیکه دارای تابعیت یا نوعی از اقامت زیر باشند:

الف - کسانیکه تابعیت مضاعف ایران و یک کشور دیگر را دارند.

ب - کسانیکه به سایر کشورها مهاجرت کرده اند.

ج - کسانیکه دارای کارت یا اجازه اقامت دائم از یکی از کشورهای خارج باشند.

تبصره- در مواردیکه دانشجو بدلیل تولد در کشور محل تحصیل یا ازدواج با دختر تبعه کشور محل تحصیل اجازه اقامت دائم دریافت داشته است با تائید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران دائر بر غیر قابل تغییر بودن این نوع اقامت از قسمت"ج" بند ۲ مستثنی میشود. در هر حال افرادیکه از تاریخ صدور این بخشنامه با دختر تبعه کشور محل تحصیل ازدواج و در نتیجه اجازه اقامت دائم دریافت میدارند مشمول این تبصره قرار نخواهند گرفت.

۳- کسانیکه به تشخیص نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در محل و یا سازمان امور دانشجویان کشور، در مدارک ارسالی برای بررسی وضعیت دانشجوئی مرتکب هر نوع جعل یا تقلبی شده باشند.

۴- کسانیکه بیشتر از یک شعبه بانکی در یک زمان برای آنها ارز ارسال می شده است.

۵- کسانیکه پدر و یا مادر آنها مقیم دائم خارج از کشور باشند.

۶- کسانیکه پدر و مادر آنها دارای تابعیت مضاعف بوده و در خارج از کشور بسر می برند.

۷- کسانیکه پیرو یکی از ادیان رسمی کشور نباشند.

۸- کسانیکه بعد از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۵۹ بجز از طریق وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای تحصیل از کشور خارج شده اند.

۹- کسانیکه فاقد گذرنامه ی معتبر و یا ویزای تحصیلی معتبر از کشوری که در آن به تحصیل اشتغال دارند میباشند.

۱۰- کسانیکه در مؤسسات آموزشی غیر معتبر تحصیل میکنند (تشخیص اعتبار با وزارت فرهنگ و آموزش عالی) است.

۱۱- کسانیکه بصورت تمام وقت و یا بصورت آزاد و یا در دوره های مکاتبه ای و دوره های مخصوص شاغلین تحصیل میکنند.

۱۲- کسانیکه تحصیل آنها منتهی به اخذ مدرک دانشگاهی نمی گردد.

۱۳- کسانیکه دارای مدرک تحصیلی در رشته ای میباشند و بعد از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۵۹ تحصیلات خود را در سطح پائین تری از آن مدرک یا معادل آن شروع نموده اند.

۱۴- کسانیکه در هر مقطعی در رشته‌های رقص و موسیقی به تحصیل اشتغال دارند.

۱۵- کسانیکه از بورس های سازمان های ایرانی و یا دول و یا موسسات خارجی استفاده مینمایند.

۱۶- کسانیکه در دبستان یا دبیرستان به تحصیل اشتغال دارند.

۱۷- کسانیکه مقطع لیسانس در دانشگاهی که ورود به آن مستلزم گذراندن دوره پیش دانشگاهی نیست، یا دوره پیش دانشگاهی را از اول ترم تابستانی سال ۱۹۸۱ ببعد شروع نمایند. دو مورد زیر مستثنی هستند:

الف- کسانیکه بدلیل تغییر رشته از رشته ی غیر مورد نیاز با رعایت سایر شرائط این بخشنامه در سال تحصیلی ۶۱ - ۱۳۶۰ (۱۹۸۲ - ۱۹۸۱) در سال اول دوره لیسانس به تحصیل اشتغال دارند.

ب- کسانیکه بدلیل تغییر موسسه آموزشی غیر معتبر به موسسه آموزشی معتبر با رعایت سایر شرائط این بخشنامه در سال تحصیلی ۶۱ - ۱۳۶۰ (۱۹۸۲ - ۱۹۸۱) در سال اول دوره لیسانس به تحصیل اشتغال دارند.

۱۸- کسانیکه در سال تحصیلی ۶۱ - ۱۳۶۰ (۱۹۸۲ - ۱۹۸۱) در دوره های فوق دیپلم یا O.N.D یا O.N.C یا T.E.C و نظایر و معادل آنها شروع به تحصیل نمایند. شروع تحصیل در دوره H.N.D از اول سال تحصیلی ۶۲ - ۱۳۶۱ (۱۹۸۳ - ۱۹۸۲) مشمول این بند خواهد شد.

کسانی که قبل از تاریخ فوق به تحصیل در این دوره ها مشغول شده‌اند تا پایان دوره و برای اتمام این دوره با رعایت سایر شرائط این بخشنامه میتوانند از ارز دانشجویی استفاده نمایند. ضمناً کسانیکه در آمریکا قبل از تابستان ۱۳۶۰ در دوره فوق دیپلم که مدرک آن بنام (ASSOCIATE Degree (A.D است و قابل تبدیل به تحصیل در دوره ی لیسانس است تحصیل میکنند، میتوانند تا پایان این دوره ارز دانشجوئی دریافت دارند.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]